協作閣

開源協作部落格

閩南語"有"字句

Mao-Chang Ku / 2020-05-22 /


MOE TSM sentences

library(jiebaR)
library(dplyr)
library(readr)
library(stringr)
library(tidyverse)
library(quanteda)
library(tidytext)
library(readxl)
library(officer)
library(flextable)

lemma_tsm <- read_csv("詞目總檔.csv") %>% .$詞目
writeLines(lemma_tsm, 'TSM_dict.txt')
sentence_tsm <- read_csv("例句.csv") %>% 
 select(c(1, 5, 6, 7)) %>%
 rename(編號 = 例句編號, 標音 = 例句標音)

sentence_tsm %>% head(10) %>% knitr::kable(align = 'c')

sentence_tsm %>% nrow
filter(sentence_tsm, str_detect(例句, '有')) %>% nrow
編號 例句 標音 華語翻譯
1 一蕊花 tsi̍t luí hue 一朵花
2 紅嬰仔哭甲一身軀汗。 Âng-enn-á khàu kah tsi̍t sin-khu kuānn. 小嬰兒哭得滿身大汗。
3 一睏仔 tsi̍t-khùn-á 一下子
4 一絲仔 tsi̍t-si-á 一點點
5 一流 it-liû NA
6 𪜶兩个生做一模一樣。 In nn̄g ê senn-tsò it-bôo-it-iūnn. 他們兩個長得一模一樣。
7 一生 it-sing NA
8 一向 it hiòng NA
9 𪜶兩个兄弟仔為著拚生理,就按呢一刀兩斷無來去。 In nn̄g ê hiann-tī-á uī-tio̍h piànn sing-lí, tō án-ne it-to-lióng-tuān bô lâi-khì. 他們兄弟倆為了拚生意,就這樣斷絕關係,不相往來。
10 小等一下。 Sió-tán–tsi̍t-ē. 稍等一會兒。
## [1] 14980
## [1] 890

TSM u

+noun
(1) 厝內有人客。(existential)
(2) 我有一本冊。(possessive)
(3) 有人來矣。(presentational)

+verb
(4) 我有食飯矣。(perfective) [+telic, +bounded]
(5) 伊有食菸。(habitual) [-telic, +bounded]
(6) 花有紅。(emphatic) [-telic, -bounded]

# initilize `jiebar`
tagger <- worker(type = "tag",
         user = "TSM_dict.txt",
         symbol = T,
         bylines = F)

segmenter <- worker(user = "TSM_dict.txt",
          symbol = T,
          bylines = F)

# define own function
tag_text <- function(x, jiebar){
 segment(x, jiebar) %>%
  paste(names(.), sep = "/", collapse = " ")
}

seg_text <- function(x, jiebar){
 segment(x, jiebar) %>%
  paste(collapse = " ")
}

sentence_tsm_tagged <- sentence_tsm %>%
 mutate(斷詞 = map_chr(例句, seg_text, segmenter),
      斷詞標記 = map_chr(例句, tag_text, tagger))

tsm_u <- sentence_tsm_tagged %>%
 filter(str_detect(斷詞標記, '\\b有/')) 

tsm_u %>% head(10) %>% knitr::kable(align = 'c')

nrow(tsm_u)
編號 例句 標音 華語翻譯 斷詞 斷詞標記
135 對這件代誌伊閣有二步七仔! Tuì tsit kiānn tāi-tsì i koh ū–jī-pōo-tshit-á! 對這件事情他還有點能耐! 對 這件 代誌 伊閣 有 二步 七仔 ! 對/p 這件/mq 代誌/x 伊閣/x 有/v 二步/m 七仔/x !/x
182 伊真有人緣。 I tsin ū-lâng-iân. 他很有人緣。 伊真 有 人緣 。 伊真/x 有/v 人緣/n 。/x
186 這號物件都已經有矣,你閣欲買,加了錢的。 Tsit-lō mi̍h-kiānn to í-king ū–ah, lí koh beh bé, ke liáu-tsînn–ê. 這個東西已經有了,你還要買,多花錢而已。 這號 物件 都 已經 有 矣 , 你 閣 欲 買 , 加 了 錢 的 。 這號/x 物件/n 都/d 已經/d 有/v 矣/zg ,/x 你/r 閣/zg 欲/d 買/v ,/x 加/v 了/ul 錢/n 的/uj 。/x
222 這件代誌有也好,無也好,攏無要緊。 Tsit kiānn tāi-tsì ū iā hó, bô iā hó, lóng bô-iàu-kín. 這件事情可有可無,都沒關係。 這件 代誌 有 也好 , 無 也好 , 攏 無 要緊 。 這件/mq 代誌/x 有/v 也好/y ,/x 無/v 也好/y ,/x 攏/zg 無/v 要緊/v 。/x
246 伊的性地有影土。 I ê sìng-tē ū-iánn thóo. 他的個性非常土。 伊 的 性地 有 影土 。 伊/ns 的/uj 性地/n 有/v 影土/x 。/x
354 彼口井敢閣有咧上水? Hit kháu tsénn kám koh ū teh tshiūnn-tsuí? 那口井還有人在取水嗎? 彼口 井敢 閣 有 咧 上水 ? 彼口/x 井敢/x 閣/zg 有/v 咧/v 上水/ns ?/x
365 這個月是小月,來阮店交關的人客有較少。 Tsit kò gue̍h sī sió-gue̍h, lâi guán tiàm kau-kuan ê lâng-kheh ū khah tsió. 這個月是生意淡季,來我們店裡捧場的人比較少。 這個 月 是 小 月 , 來 阮店 交關 的 人客 有 較 少 。 這個/r 月/m 是/v 小/a 月/m ,/x 來/zg 阮店/x 交關/vn 的/uj 人客/x 有/v 較/zg 少/a 。/x
400 有也好,無也好。 Ū iā hó, bô iā hó. 有也好,沒有也好。 有 也好 , 無 也好 。 有/v 也好/y ,/x 無/v 也好/y 。/x
401 生理人初二、十六攏有拜土地公。 Sing-lí-lâng tshe-jī, tsa̍p-la̍k lóng ū pài Thóo-tī-kong. 生意人初二、十六都拜土地公。 生理 人 初二 、 十六 攏 有 拜 土地公 。 生理/vn 人/n 初二/t 、/x 十六/m 攏/zg 有/v 拜/v 土地公/n 。/x
434 𪜶親情內底有一个大官虎,講話攏會硩死人。 In tshin-tsiânn lāi-té ū tsi̍t ê tuā-kuann-hóo, kóng-uē lóng ē teh-sí-lâng. 他的親戚裡頭有一個當大官的,說話都會將別人壓得死死的。 𪜶 親情 內底 有 一个 大官 虎 , 講話 攏 會 硩 死 人 。 𪜶/x 親情/n 內底/x 有/v 一个/m 大官/n 虎/n ,/x 講話/n 攏/zg 會/v 硩/zg 死/v 人/n 。/x
## [1] 463

contexts of TSM u

corpus_tsm_u <- corpus(tsm_u,
          docid_field = '編號',
          text_field = '斷詞')

kwic(corpus_tsm_u, '有') %>% 
 mutate(context = tsm_u$斷詞標記[match(docname, tsm_u$編號)]) %>%
 mutate(pinyin = tsm_u$標音[match(docname, tsm_u$編號)]) %>%
 select(-from, -to, -pattern) %>%
 head(50) %>% 
 knitr::kable(align = 'c')
docname pre keyword post context pinyin
135 這件 代 誌 伊 閣 二步 七 仔 ! 對/p 這件/mq 代誌/x 伊閣/x 有/v 二步/m 七仔/x !/x Tuì tsit kiānn tāi-tsì i koh ū–jī-pōo-tshit-á!
182 伊 真 人緣 。 伊真/x 有/v 人緣/n 。/x I tsin ū-lâng-iân.
186 這 號 物件 都 已經 矣 , 你 閣 欲 這號/x 物件/n 都/d 已經/d 有/v 矣/zg ,/x 你/r 閣/zg 欲/d 買/v ,/x 加/v 了/ul 錢/n 的/uj 。/x Tsit-lō mi̍h-kiānn to í-king ū–ah, lí koh beh bé, ke liáu-tsînn–ê.
222 這件 代 誌 也好 , 無 也好 , 這件/mq 代誌/x 有/v 也好/y ,/x 無/v 也好/y ,/x 攏/zg 無/v 要緊/v 。/x Tsit kiānn tāi-tsì ū iā hó, bô iā hó, lóng bô-iàu-kín.
246 伊 的 性 地 影 土 。 伊/ns 的/uj 性地/n 有/v 影土/x 。/x I ê sìng-tē ū-iánn thóo.
354 彼 口 井 敢 閣 咧 上 水 ? 彼口/x 井敢/x 閣/zg 有/v 咧/v 上水/ns ?/x Hit kháu tsénn kám koh ū teh tshiūnn-tsuí?
365 交 關 的 人 客 較 少 。 這個/r 月/m 是/v 小/a 月/m ,/x 來/zg 阮店/x 交關/vn 的/uj 人客/x 有/v 較/zg 少/a 。/x Tsit kò gue̍h sī sió-gue̍h, lâi guán tiàm kau-kuan ê lâng-kheh ū khah tsió.
400 也好 , 無 也好 。 有/v 也好/y ,/x 無/v 也好/y 。/x Ū iā hó, bô iā hó.
401 人 初二 、 十六 攏 拜 土地 公 。 生理/vn 人/n 初二/t 、/x 十六/m 攏/zg 有/v 拜/v 土地公/n 。/x Sing-lí-lâng tshe-jī, tsa̍p-la̍k lóng ū pài Thóo-tī-kong.
434 𪜶 親情 內 底 一个 大 官 虎 , 𪜶/x 親情/n 內底/x 有/v 一个/m 大官/n 虎/n ,/x 講話/n 攏/zg 會/v 硩/zg 死/v 人/n 。/x In tshin-tsiânn lāi-té ū tsi̍t ê tuā-kuann-hóo, kóng-uē lóng ē teh-sí-lâng.
436 拍 拚 , 向 望 一 工會 出頭天 。 伊下/x 性命/n 落去/v 拍/v 拚/zg ,/x 向望/x 有/v 一/m 工會/n 出頭天/i 。/x I hē-sènn-miā lo̍h khì phah-piànn, ǹg-bāng ū tsi̍t kang ē tshut-thâu-thinn.
443 你 若 是 啥 物 三長兩短 , 欲 你/r 若/c 是/v 有/v 啥/r 物/zg 三長兩短/j ,/x 欲/d 叫/v 我/r 按/p 怎活/x 落去/v ?/x Lí nā-sī ū siánn-mih sann-tn̂g-nn̄g-té, beh kiò guá án-tsuánn ua̍h–lo̍h-khì?
461 伊 佇 彼 間 銀行 一个 口座 。 伊/ns 佇彼間/x 銀行/n 有/v 一个/m 口座/x 。/x I tī hit king gîn-hâng ū tsi̍t ê kháu-tsō.
493 報告 講 今 仔 日 大 湧 , 你 毋 氣象報告/n 講今/x 仔日/x 有/v 大湧/x ,/x 你/r 毋通/x 去/v 釣魚/n 。/x Khì-siōng pò-kò kóng kin-á-ji̍t ū tuā-íng, lí m̄-thang khì tiò-hî.
516 較 早 真 濟 山賊 佇 遮 較/zg 早/a 有/v 真濟/x 山賊/n 佇遮/x 出入/v 。/x Khah-tsá ū tsin tsē suann-tsha̍t tī tsia tshut-ji̍p.
519 一雙 大 跤 胴 。 我/r 有/v 一雙/m 大跤/x 胴/n 。/x Guá ū tsi̍t siang tuā-kha-tâng.
521 你 真正 夠 低 路 , 連 你/r 真正/d 有/v 夠低/a 路/n ,/x 連/nr 這款/r 工課/n 都袂曉做/x 。/x Lí tsin-tsiànn ū-kàu kē-lōo, liân tsit khuán khang-khuè to bē-hiáu tsò.
526 時 陣 , 阮 兜 辦 桌 請 人 。 阮/nr 阿公/nr 七十歲/m 大壽/n 的/uj 時陣/x ,/x 阮兜/x 有/v 辦桌/x 請/zg 人/n 。/x Guán a-kong tshit-tsa̍p huè tuā-siū ê sî-tsūn, guán tau ū pān-toh tshiánn–lâng.
548 才 調 你 早就 考 有/v 才/d 調/v 你/r 早就/d 考牢矣/x !/x Ū tsâi-tiāu lí tsá tō khó-tiâu–ah!
550 賣 的 價 數 是 較 貴 啦 。 小賣/x 的/uj 價數/x 是/v 有/v 較/zg 貴/a 啦/y 。/x Sió-bē ê kè-siàu sī ū khah kuì–lah.
677 伊 足 內 才 的 。 伊足/x 有/v 內/n 才/d 的/uj 。/x I tsiok ū lāi-tsâi–ê.
685 這 領 裙 幾 公 分 長 ? 這領/x 裙/n 有/v 幾公/x 分長/v ?/x Tsit niá kûn ū kuí kong-hun tn̂g?
736 穿 內 衫 加 較 有/v 穿/zg 內衫/x 加較/x 衛生/an 。/x Ū tshīng lāi-sann ke khah uē-sing.
740 囡 仔 人 嘛 看 這本/r 冊的/x 內容/n 真淺/x ,/x 囡/zg 仔人/x 嘛/y 看/v 有/v 。/x Tsit pún tsheh ê luē-iông tsin tshián, gín-á-lâng mā khuànn-ū.
747 門 邊 , 我 攏 看 著 五彩 的 燈火 暗時/x 坐/v 佇窗/x 仔/zg 門邊/s ,/x 我攏/x 有/v 看/v 著/n 五彩/nz 的/uj 燈火/n 閃閃爍爍/z 。/x Àm-sî tsē tī thang-á-mn̂g pinn, guá lóng ū khuànn-tio̍h ngóo-tshái ê ting-hué siám-siám-sih-sih.
754 你 敢 食 中 晝 頓 ? 你/r 敢/v 有/v 食中/x 晝頓/x ?/x Lí kám ū tsia̍h tiong-tàu-tǹg?
780 啥 物 不滿 , 做 你/r 有/v 啥/r 物/zg 不滿/a ,/x 做/v 你講/x 出來/v 。/x Lí ū siánn-mih put-buán, tsò lí kóng–tshut-lâi.
848 喙 無心 有/v 喙/zg 無心/v ū-tshuì-bô-sim
858 咱 規 庄 頭 攏總 五百 戶 。 咱規/x 庄頭/x 攏總/v 有/v 五百戶/m 。/x Lán kui tsng-thâu lóng-tsóng ū gōo-pah hōo.
892 毋 是 佇 外 口 欠 人 錢 ? 你/r 是/v 毋/nr 是/v 佇外口/x 有/v 欠/v 人錢/x ?/x Lí sī m̄ sī tī guā-kháu ū khiàm lâng tsînn?
960 欠 用 就 來 共 你/r 有/v 欠/v 用/p 就/d 來/zg 共/d 我講/x ,/x 我會/n 當借/x 你/r 。/x Lí ū khiàm-īng tō lâi kā guá kóng, guá ē-tàng tsioh–lí.
961 遮 的 物件 你 若 欠 用 就 提 去 遮/v 的/uj 物件/n 你/r 若/c 有/v 欠/v 用/p 就/d 提去/v 。/x Tsia ê mi̍h-kiānn lí nā ū khiàm-īng tō the̍h–khì.
974 擺 戇 , 路邊 哪有 應 公 。 少年/m 若無一/x 擺/v 戇/zg ,/x 路邊/s 哪有/x 有/v 應公/x 。/x Siàu-liân nā bô tsi̍t pái gōng, lōo-pinn ná ū Iú-ìng-kong.
1033 遐 敢 若 一个 歹 物 , 毋 遐敢/x 若/c 有/v 一个/m 歹物/x ,/x 毋/nr 通過/p 去/v 。/x Hia kánn-ná ū tsi̍t ê pháinn-mi̍h, m̄-thang kuè–khì.
1044 拍 拚 , 日後 才 出脫 。 你/r 著/n 好好/d 仔拍/x 拚/zg ,/x 日後/t 才/d 有/v 出脫/v 。/x Lí tio̍h hó-hó-á phah-piànn, ji̍t-āu tsiah ū tshut-thuat.
1060 漢文 這方面 的 學問 較 興趣 。 伊對/x 漢文/nz 這方面/mq 的/uj 學問/n 較/zg 有/v 興趣/n 。/x I tuì hàn-bûn tsit hong-bīn ê ha̍k-būn khah ū hìng-tshù.
1077 伊 昨 昏 都 較 好 矣 , 是 伊/ns 昨昏/x 都/d 有/v 較/zg 好/a 矣/zg ,/x 是/v 按/p 怎今/x 仔日閣/x 反症/x ?/x I tsa-hng to ū khah hó–ah, sī-án-tsuánn kin-á-ji̍t koh huán-tsìng?
1094 你 會 這 款 心理 , 實在 你/r 會/v 有/v 這款/r 心理/n ,/x 實在/v 予人/x 想/v 袂/ng 到/v 。/x Lí ē ū tsit khuán sim-lí, si̍t-tsāi hōo lâng siūnn bē kàu.
1122 各人 各人 的 心意 。 各人/r 有/v 各人/r 的/uj 心意/n 。/x Kok-lâng ū kok-lâng ê sim-ì.
1138 的 囡 仔 攏 真 出脫 。 雖然/c 𪜶/x 兜/v 真/d 散/v 赤/vg ,/x 毋過/x 𪜶/x 的/uj 囡/zg 仔/zg 攏/zg 真/d 有/v 出脫/v 。/x Sui-jiân in tau tsin sàn-tshiah, m̄-koh in ê gín-á lóng tsin ū tshut-thuat.
1144 會 停電 , 你 敢 攢 手 電 仔 ? 明仔/x 暗會/x 停電/v ,/x 你/r 敢/v 有/v 攢/zg 手電/n 仔/zg ?/x Bîn-á-àm ē thîng-tiān, lí kám ū tshuân tshiú-tiān-á?
1159 酒 矸 , 通 賣 有/v 酒/n 矸/n ,/x 通賣/x 無/v ,/x 歹銅/x 舊錫簿/x 仔紙/x 通賣無/x ?/x Ū tsiú-kan, thang bē–bô, pháinn-tâng-kū-siah phōo-á-tsuá thang bē–bô?
1163 今 仔 日 一个 和尚 來 遮 化緣 今仔日/x 有/v 一个/m 和尚/nr 來/zg 遮/v 化緣/n 。/x Kin-á-ji̍t ū tsi̍t ê huê-siūnn lâi tsia huà-iân.
1174 个 醫生 的 手 頭 較 重 。 這个/x 醫生/n 的/uj 手頭/n 有/v 較/zg 重/a 。/x Tsit ê i-sing ê tshiú-thâu ū khah tāng.
1233 个 牛 牢 內 底 幾隻 牛 犅 ? 這个/x 牛牢/x 內底/x 有/v 幾隻/m 牛/n 犅/x ?/x Tsit ê gû-tiâu lāi-té ū kuí tsiah gû-káng?
1315 今 仔 日 佇 西門町 一陣 兄弟 咧 捙 拚 今仔日/x 佇/zg 西門町/ns 有/v 一陣/m 兄弟/n 咧/v 捙/x 拚/zg 。/x Kin-á-ji̍t tī Se-mn̂g-ting ū tsi̍t tīn hiann-tī teh tshia-piànn.
1333 你 對 這件 代 誌 啥 物 主張 ? 你/r 對/p 這件/mq 代誌/x 有/v 啥/r 物/zg 主張/n ?/x Lí tuì tsit kiānn tāi-tsì ū siánn-mih tsú-tiunn?
1342 啥 物 好 主意 無 你/r 有/v 啥/r 物好/x 主意/n 無/v ?/x Lí ū siánn-mih hó tsú-ì–bô?
1353 彼 條 路 中央 一 凹 , 你 著 彼條/x 路/n 中央/n 有/v 一/m 凹/a ,/x 你/r 著愛較/x 細膩/a 咧/v 。/x Hit tiâu lōo tiong-ng ū tsi̍t nah, lí tio̍h ài khah sè-jī–leh.
1454 所 講 的 佮 事實 真 大 的 出入 。 伊/ns 所講/c 的/uj 佮/zg 事實/n 有/v 真大/a 的/uj 出入/v 。/x I sóo kóng–ê kah sū-si̍t ū tsin tuā ê tshut-ji̍p.
# define chunk tokenization function
tokenizer_chunks <- function(input){
 str_split(input, pattern = '(,/x)|(。/x)|(?/x)|(!/x)')
}


# convert text to pattern
tsm_u %>%
 select(編號, 斷詞標記) %>%
 unnest_tokens(chunk, 斷詞標記,
        token = tokenizer_chunks) %>% 
 filter(nzchar(chunk)) %>%
# unnest_tokens(pattern, chunck,
#        token = function(x) str_extract(x, '\\b有/v\\s(\\w+/[^n\\s]+\\s)*?\\w+/(a|v)')) %>%
 head(10) %>% 
 knitr::kable(align = 'c')
編號 chunk
135 對/p 這件/mq 代誌/x 伊閣/x 有/v 二步/m 七仔/x
182 伊真/x 有/v 人緣/n
186 這號/x 物件/n 都/d 已經/d 有/v 矣/zg
186 你/r 閣/zg 欲/d 買/v
186 加/v 了/ul 錢/n 的/uj
222 這件/mq 代誌/x 有/v 也好/y
222 無/v 也好/y
222 攏/zg 無/v 要緊/v
246 伊/ns 的/uj 性地/n 有/v 影土/x
354 彼口/x 井敢/x 閣/zg 有/v 咧/v 上水/ns

write docx files

doc <- read_docx()
for (i in 1:nrow(tsm_u)) {
 doc %>%
  body_add_par(tsm_u[i,]$標音) %>%
  body_add_par(tsm_u[i,]$華語翻譯) %>%
  body_add_par('')
}

df <- qflextable(head(sentence_tsm))
body_add_flextable(doc, df)

print(doc, target = 'TSM_u.docx')

References

鄭良偉. 1992. 台灣話和普通話的動相–時態系統. 中國境內語言暨語言學第一輯: 漢語方言, pp. 179–239.
曹逢甫 & 鄭縈. 1995. 談閩南語 “有” 的五種用法及其間的關係. 中國語文研究, 11, 155-167.

Wu, J. S., & Zheng, Z. R. (2018, May). Toward a unified semantics for Ū in Ū+ situation in Taiwan southern min: A modal-aspectual account. In Workshop on Chinese Lexical Semantics (pp. 408-422). Springer, Cham.

https://davidgohel.github.io/officer/
https://github.com/g0v/moedict-data-twblg